«Lepni būt šeit!» konkursa privātuma politika

Šī privātuma politika ir izstrādāta, lai sniegtu informāciju par to, kā tiek apstrādāti konkursa “Lepni būt šeit” (turpmāk – Konkurss) dalībnieku un fotogrāfijās attēloto personu dati.

 

Datu pārzinis

Personas datu pārzinis ir Luminor Bank AS, kuras vārdā Latvijas Republikā darbojas Luminor Bank AS Latvijas filiāle, juridiskā adrese: Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013. Kontaktinformācija: marketings@luminorgroup.com.

 

Personas datu kategorijas

Konkursa ietvaros Luminor Bank AS apstrādās šādas personas datu kategorijas:

 • Dalībai Konkursā pieteiktajās fotogrāfijās ietvertais personas attēls;

 • Instagram konta lietotāja informācija;

 • Konkursa uzvarētāja vārds, uzvārds un norēķinu konta numurs.

 

Personas datu apstrādes nolūki

Luminor Bank AS apstrādās personas datus šādos nolūkos:

 • Konkursa organizēšanai un īstenošanai saskaņā̄ ar Konkursa noteikumiem, kas ietver Konkursa dalībnieku Konkursā pieteikto fotogrāfiju publicēšanu mājas lapā www.lepnibutseit.lv;

 • Konkursa dalībnieku identificēšanai;

 • Konkursa uzvarētāja noteikšanai un apbalvošanai, Konkursa rezultātu publicēšanai;

 • Konkursa publicitātes veicināšanai un dalībai Konkursā pieteikto fotogrāfiju iekļaušanai Luminor Bank AS publicitātes materiālos.

 

Personas datu apstrādes pamati

Luminor Bank AS personas datus apstrādā, pamatojoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • Piekrišana: foto attēla un Konkursa dalībnieku Instagram profila lietotāja informācijas izmantošanai Konkursa organizēšanai, uzvarētāja noteikšanai un informēšanai, kā arī Konkursā pieteikto fotogrāfiju iekļaušanai Luminor Bank AS publicitātes materiālos. Konkursa dalībnieks sniedz piekrišanu savu personas datu apstrādei un apliecina fotogrāfijā attēloto personu piekrišanu to personas datu apstrādei, augšupielādējot fotogrāfiju dalībai Konkursā (pievienojot mirkļbirkas #lepnibutseit #luminor);

 • Leģitīmā interese: informācijas glabāšanai Konkursa dalībnieku pretenziju izskatīšanai un pierādījumu sniegšanai;

 • Juridiskais pienākums: Konkursa uzvarētājam izmaksātās naudas balvas pamatošanai.

 

Iespējamie datu saņēmēji

Luminor Bank AS var nodot Konkursa dalībnieku personas datus šādiem personas datu saņēmējiem:

 • Luminor Bank AS sadarbības partnerim Inspired SIA, reģistrācijas numurs: 40003717452, mājas lapas www.lepnibutseit.lv uzturēšanai;

 

Personas datu apstrādes darbības, kuras veic apstrādātāji (trešās personas), vienmēr reglamentē Privātuma un datu apstrādes līgums. Šādos gadījumos šīs trešās personas apstrādās personas datus atbilstoši Luminor Bank AS norādījumiem un tikai tādā apmērā, kādā tas ir atļauts Luminor Bank AS pašai.

 

Luminor Bank AS neplāno nodot personas datus uz trešajām valstīm. Ja personas datu nosūtīšana ārpus Eiropas būs nepieciešama Konkursa norises nodrošināšanai (piemēram, ja nolīgtais personas datu apstrādātājs atrodas ārpus Eiropas), dati tiks nosūtīti nodrošinot attiecīgus aizsardzības pasākumus, kā to pieprasa Vispārīgā datu aizsardzības regula.

 

Datu apstrādes ilgums

Luminor Bank AS personas datus apstrādās:

 • Konkursa dalībnieku iesniegtajās fotogrāfijās iekļautos personu attēlus un Konkursa dalībnieku Instagram profilu informāciju – līdz 2020. gada 31.decembrim.

 • Informāciju par Konkursa rezultātiem, uzvarētāju un Konkursa uzvarētājam izmaksāto naudas balvu – ne mazāk kā 5 gadus.

 

Jūsu tiesības

Konkursa dalībniekam ir tiesības piekļūt informācijai par viņa personas datu apstrādi Konkursa ietvaros, pieprasīt neprecīzu datu labošanu, kā arī saņemt un pārsūtīt tos citam pārzinim. Jebkurš pieprasījums jāiesniedz rakstiski uz e-pastu: marketings@luminorgroup.com.

Konkursa dalībniekam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu viņa personas datu (foto attēla un Instagram konta lietotāja informācijas) apstrādei un prasīt savu personas datu dzēšanu, paziņojot par to Luminor Bank AS uz e-pastu marketings@luminorgroup.com. Piekrišanas atsaukšanas gadījumā Luminor Bank AS dzēsīs dalībnieka fotogrāfiju no mājaslapas www.lepnibutseit.lv, tādejādi izslēdzot no Konkursa dalībnieku loka. Tomēr piekrišanas atsaukšana neietekmē uz piekrišanas pamata pirms tās atsaukšanas veiktas datu apstrādes likumīgumu.

 

Piekrišanas atsaukšana tiesības nav attiecināmas uz Konkursa uzvarētāja personas datu apstrādi, kurus Luminor Bank AS izmanto laimesta izmaksai (tostarp vārds, uzvārds, norēķinu konta numurs).

 

Konkursa dalībniekam ir tiesības iesniegt sūdzību par Luminor Bank AS veikto personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijai.

 

Uz jautājumiem, kas saistīti ar Konkursa organizatora veikto personas datu apstrādi var atbildēt arī Konkursa organizatora personas datu aizsardzības speciālists, kura e-pasta adrese ir dataprotectionLV@luminorgroup.com.

 

 

Citu personu tiesības

Dalībai Konkursā pieteiktajā fotogrāfijā redzamajām personām (vai to pārstāvjiem) ir tiesības prasīt Luminor Bank AS pārtraukt to personas datu (foto attēlu) apstrādi un dzēst fotogrāfiju no mājaslapas www.lepnibutseit.lv, nosūtot Konkursa organizatoram attiecīgu pieprasījumu uz e-pastu marketings@luminorgroup.com.