Luminor konkursa “Lepni būt šeit!” noteikumi

1. Konkursu ar tematiku “Lepni būt šeit!” (turpmāk – Konkurss) organizē Luminor Bank AS Latvijas filiāle, juridiskā adrese: Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013 (turpmāk – Konkursa organizētājs).

2. Konkursa norises kārtību saskaņā ar šiem noteikumiem (turpmāk – Noteikumi) nosaka Konkursa organizētājs un noteikumi ir saistoši visiem Konkursa dalībniekiem.

3. Konkurss norisinās no 2019. gada 8. novembra līdz 2019. gada 2. decembrim. Dalībnieki var pieteikties dalībai Konkursā no 2019.gada 8. novembra plkst. 00:00 līdz 2019. gada 1. decembrim plkst. 23:59.

4. Konkursa norises kārtība:

4.1. Konkursā var piedalīties fiziskas personas, kas sasniegušas 18 gadu vecumu un kurām ir aktīvs, atvērts (public) Instagram profils, tas ir, ikviens var redzēt Instagram lietotāja profilu ar tajā ievietotajām fotogrāfijām.

4.2. Konkursā nav tiesīgi piedalīties Konkursa organizētājs Luminor Bank AS, Izpildītājs, kā arī konkursā iesaistītās trešās puses - sadarbības partneri tehniskajos, mārketinga un ar izlozi saistītajos procesos. Kā arī Konkursa organizētāja, Izpildītāja un trešo pušu darbinieki, ģimenes locekļi.

4.3. Konkursa laikā no 2019. gada 8. novembra līdz 2019. gada 1. decembrim plkst. 23:59 dalībnieks savā Instagram profilā pievieno fotogrāfijas, kurās viņš lepojas ar kaut ko – ar vietām, ar panākumiem, ar notikumiem, ar saviem mīluļiem. Galu galā – ar valsti, kurā dzīvo. Interpretācija paliek dalībnieka ziņā.

4.4. Lai piedalītos Konkursā, dalībniekam, publiskojot fotogrāfiju, tai jāpievieno abas divas mirkļbirkas #lepnibutseit #luminor.

4.5. Visas fotogrāfijas, kas būs publicētas Instagram ar mirkļbirkām #lepnibutseit #luminor, automātiski tiks augšupielādētas mājaslapā www.lepnibutseit.lv. Ievietojot savā Instagram profilā fotogrāfiju un tai pievienojot abas mirkļbirkas #lepnibutseit #luminor dalībnieks automātiski reģistrējas dalībai konkursā un sniedz savu piekrišanu fotogrāfijas pārpublicēšanai mājaslapā www.lepnibutseit.lv.

4.6. Visas fotogrāfijas ar mirkļbirkām #lepnibutseit #luminor būs publiski pieejamas mājaslapā www.lepnibutseit.lv. Ja dalībnieks Konkursa norises laikā dzēš fotogrāfiju vai dzēš savu Instagram profilu, dalība Konkursā tiek dzēsta arī no mājaslapas www.lepnibutseit.lv. Fotogrāfijas mājas lapā www.lepnibutseit.lv būs publiski pieejamas arī pēc Konkursa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2020. gada 31.decembrim. Turklāt Konkursa organizatoram uz neierobežotu laiku ir tiesības bez teritoriāla ierobežojuma izmantot Konkursā pieteiktās fotogrāfijas aktivitātēs, kas paredzētas Konkursa organizatora popularitātes veicināšanai (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar tiesībām fotogrāfijas (pilnībā vai fragmentāri, katru atsevišķi vai apkopotā veidā) publicēt Konkursa organizatora mājas lapā, sociālajos tīklos, reproducēt izmantošanai reklāmas plakātos, audiovizuālās reklāmās, pēc nepieciešamības veicot fotogrāfiju pārveidošanu un pielāgošanu attiecīgā reklāmas materiāla vajadzībām), nemaksājot Konkursa dalībniekam par to atlīdzību.

4.7. Viens Konkursa dalībnieks drīkst ievietot un mirkļbirkot savā Instagram profilā neierobežotu skaitu fotogrāfiju. Visām augšupielādētajām fotogrāfijām ir jābūt atšķirīgām. Vienādas vai līdzīgas fotogrāfijas, kas augšupielādētas no viena Konkursa dalībnieka Instagram profila, var tikt dzēstas no Konkursa un mājaslapas www.lepnibutseit.lv.

4.8. Fotogrāfijai, kas tiek publicēta ar mirkļbirkām #lepnibutseit #luminor, jābūt kvalitatīvai. Izplūdušas, miglainas, neskaidras fotogrāfijas, netiks apstiprinātas dalībai Konkursā. Fotogrāfijai jāatbilst Konkursa tematikai, tā nevar saturēt cieņu aizvainojošas, neslavu ceļošas, diskriminējošas, aizvainojošas, naidu kurinošas vai citādi pretlikumīgas ainas vai saturēt informāciju, kas jebkādā negatīvā veidā var ietekmēt Konkursa organizētāju. Konkursa organizētājam ir tiesības pēc savas iniciatīvas izslēgt no dalības Konkursā un dzēst no mājaslapas www.lepnibutseit.lv fotogrāfijas, kas neatbilst šiem Noteikumiem.

4.9. Konkursa dalībnieks ir tiesīgs dalībai Konkursā izmantot tikai viņa paša uzņemtu fotogrāfiju, tādejādi nodrošinot, ka izmantotā fotogrāfija nepārkāpj trešo personu autortiesības. Konkursa dalībnieks ir atbildīgs par jebkuru prasību vai pretenziju, ko ceļ trešā persona saistībā ar tās intelektuālā īpašuma izmantošanu dalībai Konkursā.

4.10. Konkursa dalībnieks, augšupielādējot fotogrāfiju Instagram profilā un pievienojot tai mirkļbirkas #lepnibutseit #luminor, apliecina, ka ir iepazinies ar Konkursa noteikumiem un piekrīt, ka viņa fotogrāfija būs publiski redzama mājaslapā www.lepnibutseit.lv.

4.11. Sākotnējā Konkursa laimesta summa ir 500 EUR. Tās apmērs ir atkarīgs no Konkursa dalībnieku aktivitātes. Par katras Konkursa noteikumiem atbilstošas fotogrāfijas ar pievienotām mirkļbirkām #lepnibutseit #luminor publicēšanu, Konkursa organizators novirzīs Konkursa laimestam papildus EUR 0,10. Aktuālā informācija par laimesta summas apmēru ir pieejama mājaslapā www.lepnibutseit.lv. Ja fotogrāfija no mājaslapas www.lepnibutseit.lv tiek izdzēsta (jo dalībnieks to dzēsis no sava Instagram profila vai Konkursa organizētājs to dzēsis sakarā ar tās neatbilstību Konkursa noteikumiem), laimesta summa attiecīgi samazinās.

5. Konkursa uzvarētāja noteikšana:

5.1. 2019. gada 2. decembrī plkst. 12:00 Konkursa organizators veiks izlozi, no visiem Konkursa dalībniekiem, kuri Konkursa norises laikā būs mirkļbirkojuši savas fotogrāfijas savos privātajos Instagram profilos un kuras būs augšupielādētas mājaslapā www.lepnibutseit.lv, izlozējot vienu Konkursa laimētāju. Konkursa laimētājs iegūs kopējo naudas summu, kuru Konkursa organizators būs uzkrājis par visām Konkursa dalībnieku ievietotajām fotogrāfijām saskaņā ar Noteikumu 4. punktu. Laimētājs laimestu varēs iegūt tikai tādā gadījumā, ja izlozē laimējusī fotogrāfija vēl būs pieejama publiski laimētāja privātajā Instagram profilā.

5.2. Konkursa organizators papildus laimestam valsts budžetā iemaksās Konkursa laimētāja Iedzīvotāju ienākuma nodokli par laimesta saņemšanu.

6. Konkursa organizētājs laimētāju paziņos 2. decembrī mājaslapā www.lepnibutseit.lv un Luminor_LV Instragam profilā. Par laimesta iegūšanu laimesta ieguvēju informēs personīgi, nosūtot ziņu Instagram profilā, no kura augšupielādēta fotogrāfija.

7. Naudas balva laimētājam jāsaņem līdz 2019. gada 16. decembrim. Konkursa organizators naudas balvu pārskaitīs uz laimētāja bankas kontu, kuru laimētājs rakstveidā paziņo Konkursa organizatoram. Ja laimētājs atsakās no balvas saņemšanas vai ar viņu nav iespējams sazināties līdz 2019. gada 16. decembrim, Konkursa organizatoram ir tiesības veikt atkārtotu izlozi un noteikt citu Konkursa laimētāju. Ja laimētājam nav sava personīgā bankas konta, rakstveida iesniegumā laimētājs varēs norādīt citu norēķinu kontu (piem., ģimenes locekļa).

8. Konkursa organizators nesedz ar balvas saņemšanu saistītos papildus izdevumus, kas var rasties laimētājam, piemēram, maksājumu pakalpojumu, transporta pakalpojumu vai telefona sarunu izmaksas.

9. Konkursa organizētājs ir tiesīgs neizsniegt laimestu gadījumos, kad Konkursa dalībnieks nav ievērojis Noteikumus vai dalībnieka sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, un veikt atkārtotu izlozi un noteikt citu Konkursa laimētāju. Atkārtota izloze tiks veikta arī tādā gadījumā, ja laimētājs būs jaunāks par 18 gadiem.

10. Konkursa dalībnieks, augšupielādējot fotogrāfiju dalībai Konkursā, apliecina Konkursa organizētājam, ka ir vismaz 18 gadus vecs, ka piekrīt savu personas datu apstrādei (foto attēla un Instagram profila lietotāja informācijas) un ir saņēmis trešo personu, ja tādas ir redzamas fotogrāfijā, piekrišanu to personas datu (foto attēlu) apstrādei, ko veiks Konkursa organizētājs saistībā ar Konkursu.

Ja Konkursa dalībnieks atsauc savu piekrišanu viņa personas datu (foto attēla un Instagram profila lietotāja informācijas) apstrādei, Konkursa organizators nekavējoties dzēš dalībnieka fotogrāfiju no mājaslapas www.lepnibutseit.lv, tādejādi izslēdzot arī no Konkursa dalībnieku loka.

Konkursa dalībnieks ir informēts, ka tā publicētajā fotogrāfijā redzamajām personām (vai to pārstāvjiem) ir tiesības prasīt Konkursa organizatoram pārtraukt to personas datu (foto attēlu) apstrādi un dzēst fotogrāfiju no mājaslapas www.lepnibutseit.lv. Saņemot šādu pieprasījumu, Konkursa organizators nekavējoties dzēš fotogrāfiju no mājas lapas www.lepnibutseit.lv, tādejādi izslēdzot fotogrāfiju publicējošo personu no Konkursa dalībnieku loka.

11. Ar jautājumiem par Konkursa norisi vai laimestu saņemšanu Konkursa dalībnieki var vērsties pie Konkursa organizatora, rakstot uz e-pastu marketings@luminorgroup.com līdz 2019. gada 16. decembrim.

12. Konkursa dalībnieks ir tiesīgs atsaukt savu dalību Konkursā, nosūtot Konkursa organizatoram rakstveida iesniegumu uz e-pasta adresi marketings@luminorgroup.com.

13. Jebkurš strīds vai prasība, kas izriet no vai saistībā ar Konkursu, šiem Noteikumiem vai to pārkāpumu tiks risināts Latvijas Republikas tiesā, piemērojot Latvijas Republikas likumus.

14. Nepārvaramas varas gadījumā, kā arī nepareizas rīcības vai Konkursa Noteikumu ļaunprātīgas izmantošanas gadījumā Konkursa organizatoram ir vienpusējas tiesības pārtraukt Konkursu un / vai nepiešķirt balvu, nekavējoties paziņojot par to Konkursa mājas lapā internetā.

Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Konkursu ir tikai informatīvs raksturs. Konkursa organizētājam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji veikt izmaiņas šajos Noteikumos, publicējot informāciju par izmaiņām mājaslapā www.lepnibutseit.lv.